Công trình: Bảo trì các hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt trên tàu của lực lượng Kiểm ngư đóng tại khu vực huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian: Năm 2023

Công việc: Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các hệ thống xử lý nước biển lắp đặt trên tàu.