THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CẤP FLOTOFILTER – KWI

 

Công nghFLOTOFILTER được phát trin da trên nhng kinh nghim KWI đã tích lũy vi hai công nghSandfloat BPKlaricell trong vòng 15 năm qua. FLOTOFILTER là hthng tích hp 6 quá trình keo t, to bông, tuyn ni, lng, lc và cô đặc bùn trong 1 hthng tương tnhư các sn phm Sandfloat và Klaricell ca KWI, nhưng thiết kế được chuyn ththành bbê tông hình chnht dành riêng cho hthng xlý nước có lưu lượng ln. Ngoài khnăng xlý TSS, độ đục, kim loi nng như As, Fe, Pb, Cr… FLOTOFILTER có khnăng xlý to, hp cht hu cơ trong khi các công nghtruyn thng không có khnăng đáp ng các yêu cu trên. 

Gọi ngayLiên hệ ngay